Az Igazgatóság közleményei

Közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal,

Az Igazgatóság közleményei március 7-i ülésén az Igazgatóság: - Jóváhagyta a február 7-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a A es üzleti év lezárása: a A Társaság beszámolója a es üzleti évről b A Felügyelő Bizottság jelentése c A könyvvizsgáló jelentése d A Vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése e Az Igazgatóság javaslata az eredmény felosztására f A mérleg jóváhagyása 3.

A mastitis tünetei

A társaság évi üzletpolitikája 4. A vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása 5. A könyvvizsgáló évi díjazásának megállapítása 8. Alapszabály módosítása a 4.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása Javadalmazási Szabályzat módosítása Döntés földgázszállítási beruházás tárgyában. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés a meghívóban írt helyen április án 10 órakor kerül megtartásra. Az ügyvezetés intézkedik a közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal meghívó kézbesítése iránt.

Az Igazgatóság közleményei - PDF Ingyenes letöltés

Közgyűlési Határozatban foglaltaknak és az időközben elfogadott korrekcióknak megfelelően teljesültek, ezért a Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. Közgyűlési határozatban foglaltak minden pontjában teljesítette.

közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal

Közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A társaság a meglévő eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A Társaság erőmű-karbantartó tevékenysége során teljesítse a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat.

A Társaság 1. A Társaság hajtsa végre a stratégiában megfogalmazott stratégiai akciókat. Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a.

Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. Alapszabályának módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyűlés elé elfogadásra: Az OVIT ZRt. Alapszabályának 4.

közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal

A Közgyűlés elrendeli a módosításokkal egységes közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal Alapszabálynak a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtását. Javadalmazási Szabályzatának módosítására vonatkozó írásos előterjesztést és az alábbi határozati javaslattal terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra: A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően április Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.

A egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni. Egyetértett az Igazgatóság azzal, hogy a témát szükség esetén a közgyűlés elé terjeszti. Ezzel egy olyan újbóli mérföldkő lerakásának lehettünk szemtanúi, amelyre joggal vagyunk büszkék ben Felsőzsolca alállomáson a kv-al kezdtünk, és ben Debrecenben a kv-al végeztünk azon átfogó, teljes körű alállomási primer és szekunder rekonstruk-ciós feladathalmazzal, amely komoly mérnöki előkészítést és bonyolítást, nagyfokú szakmai hozzáértést, valamint gondos pénzügyi előkészítést és nyomon követést igényelt minden résztvevőtől.

Mint ahogy fizikai szempontból a váltakozó áramú villamosenergia-ellátásnak is két alapvető szabályozható minőségi mutatója van úgymint a villamos feszültség és a frekvencia, ezen hatékonyságnövelő rekonstrukciós feladatok is két alapvető érték mentén valósultak meg, amely egyfelől az ellátásbiztonság növelése, másfelől a kor műszaki színvonalának megfelelő villamos berendezések beépítésének elérése volt.

Elsősorban a beépített műszaki berendezésekről szeretnék szólni, természetesen nem alábecsülve az ellátásbiztonságot, hiszen a kettő szorosan összetartozik, azonban külön választva egyszerűbben kiemelhetők a fontosabb részletek. Az elmúlt időszak fontosabb műszaki fejlődési szakaszait felidézve örömmel láthatjuk az átviteli hálózati állomások villamos berendezéseinek és készülékeinek egyöntetű generációs fejlődését. Ha csak a megszakítókat nézzük: az expanzióstól a kis olajterűn át egészen az SF6-os oltóközegű technológiák megvalósulásáig, akkor három generációs váltás figyelhető meg.

Ugyanez mondható el a védelmi rendszerek tekintetében, hiszen az elektromechanikustól az elektronikuson át itt is eljutottunk a digitális technológiáig, és ez szintén három generációt fémjelez.

közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal

Az irányítástechnikai berendezéseket már nem is említem, hiszen ezek jóval gyorsabban fejlődtek: hol van már a nagybátonyi alállomás, ahol 22 évvel ezelőtt helyeztük üzembe az első gépeket! A vasbetonportálok és -gerendák, a készüléktartó vasszerkezetekkel együtt, mind a 25 alállomáson duplex felületvédelemmel ellátott rácsos acélszerkezetűre cserélődtek, és ezek mind az OVIT gödi acélszerkezeti gyártóüzemében készültek.

Ugyancsak itt említem meg az egyen- és váltakozó áramú segédüzemi szekrények telepítését, cseréjét minden helyen, amelyek szintén az OVIT gyártásában készültek.

Az új szekunder technikai irányelveknek megfelelően új szabadtéri reléházak, transzformátor-segédüzemi épületek létesültek, az EMC-s erőátviteli, jelző- és működtető kábelek sokaságával egyetemben. Megvalósult a körzetközpontok távkezelése, távműködtetése, ezt követően ezek központosítását is befejeztük.

A vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszerek, a szabadterek térvilágításai teljesen megújultak. Környezetvédelmi szempontból a transzformátorok alapjainak teljes felújítása is megtörtént. Közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal lehetne sorolni, sokkal részletesebben azokat a hozzáadott új értékeket, amivel az elmúlt 14 év munkái jellemezhetők voltak, azonban a teljesség igénye nélkül, talán a legfontosabb az a csapatmunka volt, amelyet az OVIT-on belül, és természetesen az iparágon belül, a résztvevők megvalósítottak.

Több gáz a Sah Denizről és a Szahalinról - Energiainfo

A jó szakemberek, a kreatív gondolkodásmód és az összetartás ereje megújulásra készteti a közös feladatban résztvevőket. Hány alállomásokon eltöltött karácsonyi és újévi munkanap fémjelzi ezen évtizedet!

közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal

Mindez összekovácsolta a kollégákat. A kábelcsatornák, a kv-os kapcsolódó mezők és portálok építése a végleges tereprendezés idei feladataival párhuzamosan, a technológiai szereléssel együtt végzendőek. Minden résztvevő munkáját eddig is megköszönve, ezekhez kívánok mindenkinek sok sikert és töretlen munkakedvet! Az építészeti munkák ben kezdődtek. A hagyományos, kv-os, másfél megszakítós, négy mezősoros kialakításnak megfelelően formálódott a terület, úgy, hogy ebben a fázisban csak két mezősor épül ki.

Problémát okozott és okoz a terület víztelenítése, ezen kívül a felső földréteg leszedése, és a teherhordó felület kialakítása sem volt egyszerűen megoldható.

A kv-os készüléktartó, portál- és térvilágítási oszlopok, valamint a reléházak, segédüzemi épületek, Az Albertirsa Békéscsaba kv-os távvezeték provizórikus kitérítése a 3. Az épülő 87,73 km nyomvonal-hosszúságú kétrendszerű távvezeték oszlophelyének alapozásához m3 beton bedolgozása szükséges, meglehetősen változatos geológiai és terep viszonyok között az súlyos fájdalom a jobb könyökízületben megoszlásban: Takács Attila területi főmérnök Normál súlyalap m 3 Talajvizes súlyalap m 3 Sziklás súlyalap m 3 Szádolt talajvizes súlyalap m 3 Az alapozási munkák előrehaladtával, az építésben részt vevő mindkét szerelésvezetőség Bíró József és Juhász József vezetésével már megismerkedett a fent jelzett alapok elkészítésének problémáival, amit csak tetéztek az őszi-téli hónapok okozta nehézségek.

Ennek ellenére tavaly lealapozásra került 19 oszlophely, idén március végéig 37, azaz összességében 56 oszlophely. Az őszi-téli alapozás nehézségeit néhány mellékelt fotóval is illusztráljuk.

közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal

A Martonvásár Győr kv-os távvezeték építése A Martonvásár Bicske kv-os távvezeték megépítése és üzembe helyezése után előtérbe került a Martonvásár Győr kv-os összeköttetés II. Ezt követően október én megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, valamint közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal építési napló megnyitása.

Jelen írás célja a távvezeték főbb paramétereinek, és a márciusának végéig elvégzett munka ismertetése. Az épülő távvezeték az közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal években kialakult jellemzőknek megfelelően Fenyő AK és Fenyő PP típusú tartó, és Fenyő SB típusú feszítőoszlop beépítésével készül, amelyhez az oszlopok gyártása szintén a szerződés terjedelmébe foglaltatott. A szerződéses kötelezettségeink közé tartozik az Oroszlány Dunamenti Erőmű és Oroszlány Győr kv-os távvezetékek elbontása, tekintettel arra, hogy az új vezeték csekély nyomvonal-változtatással a két kv-os távvezeték meglévő nyomvonalán épül meg.

Ennek egyik hatása tovább nehezíti az alapozási munkákat, tekintettel arra, hogy kv-os távvezeték feszültségmentesíthetősége korlátozott, így a meglévő oszlophelyre kerülő új alapok és az alapozás során veszélyesen megközelítendő fázisvezetők miatt csak feszültségmentes, illetve már a vezeték elbontott állapotában végezhető.

A kv-os távvezeték bontását április 4-én kezdtük meg, a keresztező létesítmények, a KÖF és KIF vezetékek lekapcsolhatóságát, illetve kábelzsákba helyezésének időpontját figyelembe véve. A bontási munkák a számú oszlopok között teszik lehetővé a kv-os távvezeték építési munkáit, az idei esztendőben, az új távvezeték kivitelezésében az alábbiakat jelenti: Alapozás oszlophely Oszlopszerelés 82 db Vezetékszerelés 30,86 km, amelyhez természetesen a szükséges ideiglenes hálózatképkialakításokat is el kell végezni.

Megemlítendő, hogy ezen távvezeték kivitelezésével párhuzamosan zajlik az Albertirsa Martonvásár kvos távvezeték kétrendszerűsítése is, és a két nagy volumenű munka összehangolása, a szükséges emberi és gépi erőforrások biztosítása, a szállítási és egyéb kivitelezést kiszolgáló-segítő feladatok elvégzése komoly koordinálási tevékenységet kíván meg.

Végezetül, a már nevesített két építésvezető felelős műszaki vezető közötti szakaszolást ismertetjük: oszlophelyig Juhász József, Bicske telephely, Tekintettel arra, hogy nemcsak a kivitelezésre szánt idő építés befejezése szeptember Jelentősen bővül a motorgyár, évente gépkocsit gyártanak, és ami nem mellékes, ehhez új munkahelyet létesítenek. A növekvő termeléshez természetesen több villamos energia is szükséges.

A mastitis típusai

Az akkori kivitelezésben az OVIT alvállalkozóként vett részt. Most az alállomás bővítésére kerül sor, egy újabb transzformátor- és közös olajkezelés azerbajdzsáni olajjal, a hozzátartozó védelmi és irányítástechnikai átalakításokkal, valamint, mintegy m-es szakaszon új nyomvonalra kell áthelyezni a kv-os kábeleket.

A munkát fővállalkozóként az OVIT nyerte el. A kivitelezésre július augusztus folyamán kerül sor, úgy, hogy a gyár folyamatos energiaellátását gyakorlatilag végig biztosítani kell.

Szepesi László A találkozó résztvevői voltak: dr.